Uterusmanipulator volgens Keckstein, set

KARL STORZ STZ 26168Z
Bestaande uit:
* STZ 26168ZA handvat
* STZ 26168ZB manipulatorschacht
* STZ 26168ZC cap Ø 37 mm., lengte 30 mm.
* STZ 26168ZD cap Ø 42 mm., lengte 30 mm.
* STZ 26168ZG spiraalinzet Ø 15 mm.
* STZ 26168ZH spiraalinzet Ø 20 mm.
* STZ 26168ZJ werkinzet, lengte 60 mm.
* STZ 26168ZI werkinzet, lengte 40 mm.
* STZ 7362691 Y-slangconnector, lengte 190 mm.
* 2x STZ 27500 Luer-lock verbindingsslang
* STZ 26168ZT seal
* STZ 26168ZM werkinzet voor chromopertubatie,
lengte 30 mm.
* STZ26168ZP werkinzet, atraumatisch, lengte 60 mm
* STZ 26168V tenaculumtang, lengte 22 cm.
* STZ 26168ZQ houder voor tenaculumtang
* STZ 26168TNS pertubatiebuis
Exclusief reinigingsadapter STZ 26168ZL

Gerelateerde producten