SILGRASP PRO alligator paktang, Ø 2.8 mm.

KARL STORZ STZ 28572AG
Getand, recht bekdeel, schacht Ø 2.8 mm., recht,
handvat met reinigingsaansluiting, werklengte
8.5 cm.